Regulamin

 

 

§ I. Ustalenia ogólne

 

1.1. Poniższy Regulamin definiuje zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.drukarnia-malina.pl, zwanego w dalszym ciągu Portalem.

1.2. Właścicielem i administratorem strony www.drukarnia-malina.pl jest firma Drukarnia-Malina.pl Mateusz Malina z siedzibą w Bieruniu przy ul. Rynek 5, o numerze NIP: 6462848118, REGON: 386490210 zwana dalej Drukarnią.

1.3. Wiadomości o produktach zawarte są na stronie internetowej Drukarni, w szczególności ich opisy, specyfikacja techniczna i użytkowa oraz ceny wyrażają zaproszenie do złożenia zamówienia, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

§ II. Zasady korzystania z Portalu

 

2.1. Podstawą złożenia zamówienia na Portalu jest utworzenie konta poprzez odpowiednie wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.

2.2. Stworzenie konta na Portalu drukarnia-malina.pl wyraża zgodę na treść Regulaminu.

2.3. Klientem Drukarni może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Portalu, zwana dalej „Klientem”.

2.4. drukarnia-malina.pl może odebrać Prawa klientowi do korzystania z Portalu oraz ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy klient łamie Regulamin:

 1. a) podczas rejestracji klient podał fałszywe dane, niedokładne lub nieaktualne, bądź naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dokonał za sprawą Portalu wykorzystania dóbr osobistych osób trzecich,
 3. c) dokonał za sprawą innych poczynań, które będą uznane przez Portal za nieodpowiednie z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszające dobre imię Drukarni.

2.5. Kupujący, któremu odebrano prawo do użytkowania Portalu, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Portalu.

2.6. Dla zwiększenia bezpieczeństwa przepływu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, drukarnia-malina.pl podejmuje odpowiednie zastosowania techniczne i organizacyjne odpowiednie do oceny zagrożenia bezpieczeństwa wykonywanych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

2.7. Klientowi Portalu drukarnia-malina.pl zabrania się:

 1. a) dostarczać i przekazywać treści niezgodne z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystać z Portalu w sposób naruszający jego funkcjonowanie,
 3. c) przesyłać lub zamieszczać w Portalu niepożądanej wiadomości handlowej (spam),
 4. d) używać Portalu w sposób zakłócający innym Klientom oraz dla drukarnia-malina.pl,

2.8. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Drukarnia, w celu realizacji zamówienia są: jedna z aktualnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub Internet Explorer od wersji 9.0.) z włączoną pełną obsługą JavaScript.

2.9. Klient zobligowany jest do:

 1. a) używania wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu tylko w celach własnego użytku,
 2. b) używania Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, założeniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami użytkowania sieci Internet.

 

 

§ III. Postępowanie obejmujące Umowy sprzedaży

 

3.1. Istotą zawarcia Umowy sprzedaży są produkty oraz usługi poligraficzne, których specyfikacja była podana przez Klienta podczas procesu zakupowego.

3.2. Aby dokonać zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę www.drukarnia-malina.pl, utworzyć konto, dokonać wyboru produktu i jego specyfikacji, oraz stosować się do wyświetlanych informacji w celu złożenia Zamówienia.

3.3. Klikając przycisk „ZAMÓW” Klient zostanie automatycznie skierowany na stronę „zamówienia”, gdzie będzie mógł dokonać wyboru: metody wysłania pliku graficznego, sposobu płatności oraz dostawy podając odpowiedni adres, gdzie ma udać się przesyłka z zamówieniem.

3.4. Klikając przycisk „ZAMÓW” zostanie wysłana na adres e-mail wiadomość. Zawierać ona będzie propozycję zawarcia umowy sprzedaży, a także podsumowanie złożonego zamówienia, które będzie dotyczyło:

 1. a) zawartości Zamówienia oraz jego numer,
 2. b) łączną kwotę zamawianych usług lub produktów,
 3. c) sugerowaną metodę płatności oraz sposób dostawy,

  d) adres docelowy pod jaki drukarnia-malina.pl ma dostarczyć  przesyłkę i w jakim terminie

3.5. Zlecenie zostanie przekierowane do realizacji w momencie, gdy Klient zaakceptuje wszystkie przesłane pliki graficzne oraz zostanie zaksięgowana płatność na koncie drukarnia-malina.pl (do wyboru płatność przelew tradycyjny oraz  „PayU”)

3.6. Zaakceptowanie przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi deklarację woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz dla Zleceń już opłaconych, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnacji z druku.

3.7. Zważywszy na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są indywidualnie określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy w trakcie realizacji (pliki w druku) oraz po wykonaniu zlecenia.

3.8. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub  nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 14 dni, po upływie tego terminu zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.

3.9. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 14 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

3.10. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie drukarnia-malina.pl wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.

3.11. Zamawiający może zrezygnować ze zlecenia opłaconego przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

3.12. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Drukarnia musi podjąć, by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 35 zł brutto. drukarnia-malina.pl wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość zamówienia.

3.13. Zlecenia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (z wyjątkiem prac związanych z utrzymaniem portalu). Realizacja będzie przebiegała w dni robocze zgodnie z terminami podanymi indywidualnie dla każdego produktu.

3.14. Drukarnia-malina.pl ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia z przyczyn technologicznych, którymi są w szczególności awaria używanych w toku procesu poligraficznego urządzeń lub wystąpienie nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej bądź z powodu ograniczonej dostępności surowców na rynku.

 

 

§ IV. Dostawa

 

4.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

4.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu drukarnia-malina.pl

4.4. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 3 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 7 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.

4.5. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.

 

 

§ V. Ceny i metody płatności

 

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak:br dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

5.2. Płatności za zlecenie można dokonać:

 1. a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU oraz przelewem on-line,
 2. b) korzystając z przelewu bankowego,

5.3.Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

5.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.5. Dokonując zakupów na Portalu drukarnia-malina.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.Klient ma także możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „faktury” w „moim koncie”.

 

 

§ VI. Materiały do druku

 

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

6.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.

6.4. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Drukarnia bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.

6.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

6.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

6.7. Dane przesyłane do Drukarni nie są archiwizowane bezterminowo. Pliki dodane do zamówień będą usuwane z systemu już po 1 miesiącu od ich ostatniego wykorzystania.

 

 

§ VII. Reklamacje

 

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest zgłoszenie przez klienta drogą elektroniczną na adres biuro@drukarnia-malina.pl

7.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze, licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową, wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

7.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.7. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię. Uszlachetnienie produktu w postaci folii lub lakieru UV może powodować również widoczną zmianę kolorystyki produktu. Zmiana ta nie może być podstawą do składania reklamacji przez Kontrahenta dotyczącej kolorystyki Produktu.

7.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.

7.9. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca nie polakierowane, łuszczące się, itp.

7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

 1. a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: odchylenia od formatu +/-1 mm
 2. b) przy falcowaniu i bigowaniu: odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania +/-1 mm
 3. c) przy perforacji: odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania +/-1 mm
 4. d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: odchylenie do 0,18 mm
 5. e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej
 6. f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: odchylenie do 1 mm

7.11. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie-koszt przesłania zwrotu, ponosi Drukarnia.

7.12. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

7.13. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego drukarnia-malina.pl są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

7.14. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 

 

§ VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

 

8.1.Drukarnia drukarnia-malina.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może, zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@drukarnia-malina.pl.

8.3. Zgłaszając błąd systemu, Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

 

§ IX. Postanowienia końcowe

 

9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią Drukarnia-malina.pl Mateusz Malina, a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni Drukarnia-malina.pl.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

§ Definicje

 

 1. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Portalu, dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej drukarnia-malina.pl.
 4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.drukarnia-malina.pl, za którego pośrednictwem Klient może składać Zamówienia.
 5. Produkty-materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu drukarnia-malina.pl.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Drukarnią drukarnia-malina.pl., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego drukarnia-malina.pl.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 9. Proces zakupowy-ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.